Reklamace

 
 
 
Úvod > Reklamace > Reklamace
 

Reklamace

Co skontrolovat před převzetím a zaplacením zásilky?

Před převzetím a zaplacením zásilky od kurýra je třeba si zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. V případě, že vám přišla zásilka poškozena, je třeba informovat prodávajícího e-mailem na info@gangstagroup.com .  V takovém případě vám pošleme zásilku novou. 

Garance

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese jeho sídla. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Reklamace se vztahuje na: prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem. Reklamace se nevztahuje na: chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží. Postup při reklamaci Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list.

Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, resp. nesprávně pořízenou fakturu, resp. jinou závadu, ihned nám oznamte zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu na info@gangstagroup.com. V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu a krátký reklamační list, ve kterém v krátkosti vysvětlíte o co žádáte resp. co reklamujete z jakého důvodu. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození.

Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho výše uvedených právech z odpovědnosti za vady a na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Několik užitečných rad pro úspěšnou reklamaci:  Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, je vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu, nejpozději však do 48 Hod od převzetí zboží. V případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně), nebo obdržíte se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, zda neobdržíte žádný doklad o nákupu, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu (info@gangstagroup. com). 

Co dělat když nám zboží nevyhovuje?

V případě, že Vám dané zboží nevyhovuje velikostně resp. nelíbi máte pravo nám ho zaslat do 14 dnů ode dne převzetí zpět a žádat o výměnu velikosti resp. o vrácení peněz. V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu /fakturu/ a krátký reklamační list, ve kterém v krátkosti vysvětlíte o co žádáte resp. co reklamujete z jakého důvodu. Reklamované zboží vám vyměníme za jiný, který si vyberete nebo vám vrátíme peníze. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Zboží nám musíte zaslat nepoškozené /napr. cigaretový dým/ nenošené v puvodním stave. Poškození zboží při přepravě nebo poškozené zboží má ​​za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. 

V případě, že žádáte o vrácení peněz, prosím uveďte nám platné číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN a SWIFT kód kam vám máme peníze poukázat. Peníze vracíme do 7 dnů.

Reklamované zboží nám posílejte spolu s reklamačním protokolem (je součástí zásilky) a kopií daňového dokladu na adresu:

GANGASTAGROUP.CZ
ZÁSILKOVNA
U ARBORKY 696
19015  PRAHA - SATALICE

nebo

Mikulášek B.V. s.r.o.
Považská 11
903 01 Senec
Slovensko
 

 
 
 

Zákaznícky Servis Tel: +421-911-77-6199

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze